НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ЯК ПРІОРИТЕТ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Пасічник В. М.(Виступ на Круглому столі «Державна політика забезпечення національної безпеки України: актуальні проблеми та шляхи їж розв'язання» (Київ, 19 лютого 2013 р.) Державна політика національної безпеки (ДПНБ) спрямована передусім на нейтралізацію загроз. В Законі України «Про основи національної безпеки України» перераховується близько 70 загроз національній безпеці у різних сферах суспільства. Однак така деталізація цих загроз породжують певну проблему: залишається незрозумілим, що потрібно робити у першу чергу, щоб на належному рівні забезпечити національну безпеку при обмежених ресурсах Української держави. Відтак не реалізуються на практиці національні інтереси України, визначені у цьому Законі. Вирішити цю проблему можна зосередивши свою увагу на факторах, які ці загрози породжують, і на цій основі визначити пріоритети ДПНБ. К. Петров в Концепції суспільній безпеці (КСБ) пропонує методологічну модель, яка включає в себе шість факторів: силовий, одурманюючий (зброя геноциду), економічний (фінансовий), ідеологічний, хронологічний (фактологічний), методологічний [1]. Перевага даної моделі КСБ полягає у системному підході, коли один фактор випливає з іншого і всі вони між собою тісно взаємопов’язані. Розглянемо фактори, які породжують загрози національній безпеці: - силовий фактор є простим способом встановлення панування над нацією, однак груба сила завжди викликає опір, а тому вимагає використання значних ресурсів, щоб тримати населення у покорі; - підрив нації зсередини це спосіб ураження її фізичного, психологічного та духовного здоров’я задля встановлення або закріплення свого панування над нею. Однак нація завдяки духовному пробудженню, преображенню і оздоровленню здатна визволитися від згубної дії вищезгаданої загрози; - економічний, і передусім фінансовий спосіб передбачає застосування стратегії нагромадження боргів та встановлення економічної залежності для того, щоб націю «опустити» під тягарем матеріальних проблем, коли її представникам вже не до високої духовності та здорового способу життя. Позбутися боргової кабали можна шляхом національної консолідації та мобілізації, жертовності, об’єднання зусиль усієї нації; - ідеологічні, релігійні та інші засоби використовуються для здійснення стратегії розділяй і володарюй. Проте ці стратегії можуть виявитися нежиттєздатними, якщо націю об’єднує спільна ідентичність, культура, мова, відчуття єдиної історичної долі; - історична або фактологічна зброя спрямована проти історичної пам’яті та національної ідентичності народу. Однак розмити національну ідентичність не вдасться, якщо не дискредитована національна ідея; - теоретико-методологічний спосіб спрямований на те, щоб спотворити і дискредитувати національну ідею народу, оскільки вона допомагає пізнати глибинну сутність, мету та призначення нації. Тому теоретико-методологічний спосіб є найважливішим для забезпечення національної безпеки, де національна ідея є стрижнем національної концепції, доктрини та стратегії. Отже, враховуючи перераховані вище 6 факторів, для здійснення ефективної ДПНБ необхідно правильно визначити її пріоритети. Пріоритет 1. Спочатку науковці та кваліфіковані експерти повинні сформувати належним чином національну ідею, поєднуючи наукові та релігійні знання, вирішуючи основоположні світоглядні проблеми ставлення людини до Бога, самої себе, свого ближнього, нації, світу загалом, з’ясувати місце людини в житті свого народу і людства загалом. Започаткувати загальнонаціональне духовне пробудження та преображення свого народу. Важливо сформувати українську національну ідею як цивілізаційний проект. У сфері національної безпеки мова йде про формування відповідної концепції, доктрини та стратегії, що покликані визначити шляхи нейтралізації загроз і небезпек національній безпеці, усунення перешкод на шляху реалізації національних інтересів, утвердження національних цінностей та ідеалів. Пріоритет 2. Осмислити специфіку сучасного етапу розвитку суспільства та дійсний стан забезпечення національної безпеки. Пізнати, які невирішені проблеми з минулого породжують ті чи інші сучасні проблеми і труднощі, виявити існуючі причинно-наслідкові зв’язки між минулим і сьогоденням. Це допоможе спрогнозувати варіанти розвитку суспільства і, на цій основі, сформувати оптимальну національну стратегію. Використовуючи національну ідею, необхідно синтезувати інформацію про минуле і сучасне життя нації у всіх його суспільних сферах. Це допоможе поєднувати розрізнені факти дійсності в єдину цілісну картину, дозволить побачити місце своєї нації у всесвітньо-історичному процесі, усвідомлювати часткові суспільні процеси у їхньому взаємозв’язку і взаємозалежності. Все це разом повинно слугувати засобом осмислення і поглиблення в українців відчуття власної національної ідентичності та спільної історичної долі, і забезпечити успіх процесу українського націотворення. Пріоритет 3. Сформувати надійний механізм узгодження особистих та групових інтересів з національними інтересами. Доведення до відома на доступній мові для кожного класу, страти, групи населення України сутності української національної ідеї, зміст українських національних інтересів та національних цінностей й ідеалів, характер існуючих загроз та небезпек національній безпеці, переваги від реалізації відповідної державної політики, спрямованої на реалізацію національних інтересів. Необхідно показати, які вигоди може отримати кожна людина та соціальна група від реалізації відповідної державної політики національної безпеки, заручитися необхідною підтримкою народу, мобілізувати його на її реалізацію. На цій основі досягнути консолідації всіх верств населення, долаючи між ними ідеологічні, етнічні, регіональні, конфесійні та соціальні бар’єри й упередження, в результаті чого українська нація зможе стане рівноправним і впливовим суб’єктом світової політики. Пріоритет 4. Здійснити економічну модернізацію відповідно до реалій постіндустріального інформаційного суспільства. Позбутися економічної, і передусім боргової залежності, досягнути економічної та фінансової самостійності. Створити потужну матеріально-технічну базу стійкого і збалансованого розвитку українського суспільства, побудувати конкурентноздатну економіку, яка базується на знаннях і забезпечує інноваційний розвиток країни. Накопичити необхідні ресурси для забезпечення високого рівня життя народу та зміцнення обороноздатності держави. Пріоритет 5. Розробка та реалізація довгострокової державної політики та відповідних загальнонаціональних гуманітарних програм, спрямованих на духовне, психологічне та фізичне оздоровлення народу, які би включали: - формування інтегрованого духовно-наукового світогляду шляхом євангелізації суспільства у поєднанні із сучасними досягненнями науки з метою засвоєння національних християнських цінностей і формування навичок їх дотримання в особистому та суспільному житті; - піклування держави про дітей та родину, як першочерговий пріоритет державної політики; - створення сучасної національної системи освіти, яка виховує дітей на принципах християнської духовної спадщини українського народу, навчає високій культурі сімейних, громадських та ділових відносин; - розвиток і духовне посилення соціальних інститутів сім’ї та школи, захист батьківства, материнства та дитинства; - навчання дітей гармонійним взаєминам між чоловіком і жінкою та викриття шкідливості розпусти, гомосексуалізму та лесбіянства; - культивування здорового спосіб життя та просвітництва щодо руйнівної дії наркотиків, алкоголізму й тютюнопаління на організм людини; - суровий державний та громадський контроль за якістю харчових продуктів та медичних препаратів. Задля реалізації цих програм необхідна мобілізація зусиль держави, громадянського суспільства, різних християнських церков та релігійних конфесій. Пріоритет 6. Створення потужної боєздатної армії, з найновішим озброєнням і високим бойовим й моральним духом, здатної вести військові дії і перемагати у сучасних війнах сьомого покоління. Побудова надійної системи обороноздатності країни, що зможе в разі військової агресії забезпечити перемогу над агресором. Здійснення політики добросусідства із сусідніми країнами та тісного співробітництва з усіма іншими народами. Активна участь у міжнародній співпраці в рамках міжнародних регіональних і глобальних структур щодо підтримки миру і безпеки в світі, проведення належної миротворчої діяльності. Висновок. Саме національна ідея є пріоритетом №1 у формуванні державної політики національної безпеки. Національна ідея включає в себе систему національних цінностей та національних інтересів, служить засобом їх осмислення та джерелом їхнього формування. Національна ідея є передусім певним проектом, який нація прагне втілити в життя, що виражений в її національному ідеалі, котрий конкретизується в національних цінностях і трансформується в національні інтереси у процесі здійснення ДПНБ. Національна ідея є стрижнем концепції національної безпеки, що покликана визначати наявні і перспективні можливості реалізації національних інтересів, збереження й примноження національних цінностей, досягнення власного національного ідеалу. В цій концепції мають бути перераховані загрози і небезпеки національній безпеці, проаналізовані фактори, які їх породжують, а також визначені пріоритети та основні напрямки державної політики щодо їх нейтралізації. На основі концепції національної безпеки розробляється відповідна стратегія, у якій містяться інформація: про мету та завдання, принципи, заходи та етапи реалізації положень концепції національної безпеки, української національної ідеї. Разом концепція (доктрина) та стратегія національної безпеки визначають теоретико-методологічні засади державної політики національної безпеки. Література: 1. Петров К. П. Тайны управления человечеством или Тайны глобализации. Книга 1 [Текст] /К. П Петров. – М.: Академия управления, 2009. – 876 с.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.